ABOUT US


Feng  Shui 
CONSULTANT
 
ฮวงจุ้ยบ้าน

การปรับฮวงจุ้ย  ไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยของ
อาคารสำนักงาน หรือ ฮวงจุ้ยบ้าน ที่อยู่
อาศัย  เรามักเรียกรวมว่า ฮวงจุ้ยบ้าน 
ซึ่งให้ความหมายเดียวกัน วิชาการที่ใช้และขั้นตอนการปฏิบัติมีความใกล้เคียง
กันมาก แตกต่างที่รายละเอียดซึ่งอาคาร
แต่ละแบบเน้นการใช้งานไม่เหมือนกัน
 

 

ก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญงานด้านฮวงจุ้ย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยยกระดับบริการให้คำปรึกษา ฮวงจุ้ย ในประเทศไทยให้ก้าวขึ้นสู่อีกระดับ   กุญแจสำคัญของการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยรากฐานองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งและการลงมือปฏิบัติที่เที่ยงตรงแม่นยำ เราศึกษาวิชาการฮวงจุ้ยอย่างครอบคลุมครบถ้วน  ทั้งวิชาการของสำนัก Xuan Kong และสำนัก San He รากฐานทฤษฎีของระบบฮวงจุ้ยจากสำนักเหล่านี้นับว่าเป็นวิชาการเก่าแก่ดั้งเดิมและเป็นชาการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางอันทรงประสิทธิภาพจากซินแสฮวงจุ้ยทั่วโลก เราใช้อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อตรวจวัดมิติของอาคารและขอบเขตบริเวณ  ก่อนการวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ  โดยใช้วิธีการคำนวณที่เป็นระบบ ผลที่ได้คือแพคเกจการให้คำปรึกษา ที่จะนำไปใช้ในการ
ปรับฮวงจุ้ยที่จะส่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

เราบริการให้คำปรึกษา ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยสำหรับสถานที่พักอาศัย และ สถานประกอบธุรกิจ  รวมถึงการหาฤกษ์ยามชั้นดีสำหรับงานมงคล หรือกิจกรรมสำคัญต่างๆ 
ไม่มีค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนอีกต่อไปสำหรับการให้คำปรึกษา
ที่ไร้ผล  


เราเสนอแพคเกจการให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบสำหรับการปรับฮวงจุ้ยอสังหาริมทรัพย์ของท่าน  ซึ่งจะส่งผลในทาง
บวกอย่างต่อเนื่องและคงทนยาวนาน อย่างน้อยที่สุดหนึ่ง
ยุคดาว การปรับฮวงจุ้ยนั้นนอกเหนือจากการปรับ ฮวงจุ้ยบ้าน แล้ว ฮวงจุ้ย ยังมีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร และสถานที่ประกอบกิจการ หรือธุรกิจทุกประเภท 

เราเป็นที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้กับสถานประกอบกิจการหลายแห่งในธุรกิจหลากหลายประเภท  ฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับธุรกิจ คือการผสมผสานกันอย่างลงตัวของโอกาสความ
มั่งคั่ง ความสามารถของบุคลากร และ ผลสำเร็จของการ
บริหารจัดการองค์กร เพื่อให้เกิดผลสัมเร็จดังกล่าว
สิ่งสำคัญยิ่งคือ ซินแสฮวงจุ้ย ต้องสามารถตีความหมาย
ของผังดาวได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อตัดสินแนะนำ
การจัดวางองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
อันจะส่งผลดีต่อความมั่งคั่ง และสวัสดิภาพโดยรวม
ประกอบกับการใช้สูตรคำนวณที่ถูกต้องและการเลือกใช้
ฤกษ์ยามที่มีคุณภาพ   ผสมผสานสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของอาคารสถานที่ตั้งและพลังของธาตุสำคัญให้คุณ ของทั้งเจ้าของและผู้อาศัย

 
WE USE ENERGY BASED APPROACH


FAVOR ELEMENTS   เราไม่ใช้วิธีการปรับฮวงจุ้ยเชิงสัญลักษณ์หรือเชิงแก้เคล็ด  เล่นคำ  เลี่ยงบาลี  แขวนรูปภาพหรือตัวเลขและกระจกเเงาใดๆทั้งสิ้น แต่เราเน้นสาระเรื่องพลังธาตุ ชี่ การกินการอยู่และสภาพแวดล้อม  ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในแบบที่รู้สึกได้  ตัวอย่างเช่น ทิศหันของบ้านซึ่งวัดที่ประตูทางเข้าหลักของอาคาร  ทิศหันและปีที่สร้างบ้านนี้ใช้พิจารณาคุณสมบัติหลักๆในทางฮวงจุ้ย การปรับย้ายที่ตั้งของเตียงนอนและทิศหันหัวนอน  การปรับย้ายที่ตั้งและปรับทิศหันของโต๊ะทำงานให้อยู่ในพื้นที่ที่ดีของบ้านและเหมาะสมกับพลังธาตุของแต่ละคน  สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตอย่างชัดเจน สังเกตเห็นความแตกต่าง
ด้ในเวลาอันสั้น
FAVOR ELEMENTS เน้นเรื่องการอยู่อาศัยในบ้านอย่างฉลาด ที่นอนอยู่ในพื้นที่ที่ดีส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ประกอบอาหาร
และโต๊ะรับประทานอาหารอยู่ในจุดที่ดี   อย่างน้อยต้องไม่อยู่ในพื้นที่ร้าย   ห้องน้ำหรือทางระบายน้ำควรตั้งในที่ที่เหมาะสม
สำคัญที่สุดประตูบ้านต้องได้องศาที่ดี  ประกอบกับสภาพแวดล้อมโดยรอบต้องส่งเสริมผังดาว ชี่ดีที่ให้ผลบวกก็หลั่งไหลเข้า
บ้านไม่ขาดสาย เมื่อ "ฮวงจุ้ยบ้าน" ดี คนอยู่อาศัยจะอยู่อย่างมีความสุข สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ความมั่งคั่งก็จะตามมา 
ที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้น